Aspek Geografi

PDFPrintE-mail

Aspek Geografi


Aspek kajian geografi tidak lepas dari objek material geografi. Pada hakikatnya, aspek kajian geografi berkaitan dengan aspek-aspek keruangan permukaan bumi (geosfer) dan faktor-faktor geografis yang meliputi lingkungan alam dan kehidupan manusia.

  1. Aspek alamiah (fisik) membahas atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan geosfer (fisik), seperti letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Fenomena geosfer fisik terkait dengan litosfer (kulit bumi), pedosfer (tanah), hidrosfer (air di daratan dan di lautan), atmosfer (cuaca dan iklim), dan biosfer (flora dan fauna).
  2. Aspek sosial (manusia) membahas atau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan asntroposfer (manusia) dari segi karakteristik perilaku. Pada aspek ini, manusia dipandang sebagai fokus utama kajian geografi dengan memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruangan dan kaitan antara perilaku manusia dan lingkungan. Kajian aspek sosial meliputi fenomena sosial (adat istiadat dan lembaga sosial); ekonomi (pertanian, industri, perdagangan, dan interaksi); budaya (agama, bahasa, dan kesenian); dan politik (batas negara dan pemerintahan).

Sedangkan pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi, terdiri atas pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks kewilayahan.


Sumber : Erlangga Fokus UN 2018 SMA/MA IPS

Most Read Articles

esis emir